STATUT STOWARZYSZENIA

 Rozdział I

 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 §1

 Stowarzyszenie pod nazwą Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum i I Liceum Ogólnokształcącego Confraternitas Gostomianum w Sandomierzu zwane dalej "Stowarzyszeniem", jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem i ma prawo używania ubioru, pieczęci, godła i flagi.

 §2

 Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Sandomierz.

 §3

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 r. Nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami)oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

 §4

 Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.

 §5

 Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

 §6

 Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.

 §7

 Celem Stowarzyszenia jest rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi I Liceum Ogólnokształcącego w Sandomierzu.

§8

 Stowarzyszenie realizuje cele przez:

 1. pielęgnowanie tradycji szkoły,
 2. pogłębianie wiedzy o historii szkoły i jej wychowankach,
 3. umacnianie patriotycznych postaw wśród wychowanków i uczniów szkoły,
 4. czynne uczestniczenie w pracach rozbudowy szkoły,
 5. tworzenie funduszu na rozbudowę szkoły i wspomaganie aktualnej działalności szkoły,
 6. współdecydowanie i wyrażanie opinii w sprawach dotyczących budynków i problemów szkoły, a szczególnie:
  • przyznawanie nagród i stypendiów wybitnym uczniom i nauczycielom za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze,
  • wspomaganie szkoły w zakresie wyposażenia w nowoczesne pomoce naukowe,
 7. współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia,
 8. współpracę z osobami i instytucjami w zakresie zbierania informacji i wymiany doświadczeń w dziedzinie kulturalno-oświatowej i wydawniczej, turystycznej,
 9. doradztwo i pomoc organizacyjno-ekonomiczną oraz szkolenie członków i innych podmiotów zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia,
 10. inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów organizacji,
 11. prowadzenie działalności  integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną, turystyczną, rekreacyjną i towarzyską,

 §9

 Realizując powyższe cele Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków. Może jednak zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw.

§10

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być wychowanek Collegium Gostomianum i nauczyciel Collegium Gostomianum. Osoby prawne mogą być członkami wspierającymi.

 §11

 Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością głosów w drodze uchwały.

 §12

 1. Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są:

 1. swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia,
 2. dbać o jego dobre imię,
 3. zabiegać o poprawę opinii społecznej i klimatu wokół środowiska osób i instytucji zajmujących się kulturą i muzyką
 4. popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia,
 5. przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień statutu,
 6. uiścić jednorazową składkę.

 2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia, w szczególności:

 1. przysługuje mu bierne i czynne prawo wyborcze jak również może:
 2. wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia,
 3. korzystać z lokali Stowarzyszenia,
 4. nosić odznaki Stowarzyszenia,
 5. korzystać z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności,
 6. korzystać nieodpłatnie z urządzeń technicznych, poradnictwa i szkoleń, które Stowarzyszenie stawia do dyspozycji członków,
 7. korzystać z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie.

 §13

 Osoby prawne mogą zostać członkami wspierającymi poprzez złożenie oświadczenia woli Kapitule Stowarzyszenia, który podejmuje w tej kwestii stosowną uchwałę.

 1. W takim samym trybie następuje ustanie członkostwa wspierającego Stowarzyszenia.
 2. Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalają z Kapitułą Stowarzyszenia.
 3. Członkowie wspierający korzystają z praw przysługujących członkom zwyczajnym wymienionych w §12 ust. 2pkt. 2-7.

 §14

Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje przez:

 1. rezygnację pisemną złożoną na ręce Kapituły,
 2. wykluczenie przez Kapitułę:
  • a) za działalność sprzeczną ze statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia,
  • b) za nieusprawiedliwione nie branie udziału w pracach Stowarzyszenia,
  • c) na pisemny umotywowany wniosek co najmniej 10 członków Stowarzyszenia z przyczyn określonych w lit. a i b,
  • d) z powodu utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu.
 3. śmierć członka.

 §15

Od uchwały Kapituły w przedmiocie wykluczenia członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków na co najmniej 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.

 Rozdział II

 WŁADZE STOWARZYSZENIA

 §16

 Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zgromadzenie Członków,
 2. Kapituła,
 3. Komisja Rewizyjna,
 4. Sąd Koleżeński.

 §17

 Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa pięć lat licząc od terminu kolejnego Zjazdu Absolwentów, z tym że obecna kadencja trwa do terminu najbliższego Zjazdu.

 §18

 Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

§19

 Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków.

 1. Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Kapituła co najmniej jeden raz na pięć lat lub częściej na pisemny uzasadniony wniosek Komisji Rewizyjnej powiadamiając o jego terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad wszystkich członków listami poleconymi lub w każdy inny skuteczny sposób co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.
 2. W Walnym Zgromadzeniu Członków winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może być wyznaczony o godzinę później tego samego dnia - może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników.
 3. W Walnym Zgromadzeniu Członków mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni Stowarzyszenia oraz z głosem doradczym członkowie wspierający, sympatycy Stowarzyszenia i zaproszeni goście.
 4. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:
  • uchwalanie programu działania Stowarzyszenia,
  • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Kapituły i Komisji Rewizyjnej,
  • uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Członków,
  • udzielanie absolutorium ustępującej Kapituły,
  • wybór członków Kapituły i Komisji Rewizyjnej,
  • uchwalanie zmian statutu,
  • podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,
  • rozpatrywanie odwołań od uchwał Kapituły wniesionych przez członków Stowarzyszenia,
  • powoływanie i odwoływanie Sądu Koleżeńskiego oraz rozpatrywanie odwołań od jego orzeczeń,
  • rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Kapituły,
  • ustanowienie tytułu „Honorowy Kanclerz” oraz nadawanie tego tytułu.
 5. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów członków obecnych.
 6. Zmiana statutu, odwołanie członków Kapituły, członków Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego oraz rozwiązanie Stowarzyszenia, wymaga bezwzględnej większości przy obecności połowy członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie; w drugim terminie wymóg obecności ponad połowy członków nie obowiązuje.
 7. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.

 §20

1.Kapituła składa się z członków w liczbie od 3 do 4, wybieranych przez Walne Zgromadzenie Członków;
2.Kapituła składa się z:

 1. Kanclerza,
 2. Wicekanclerzy w liczbie od 1 do 2,
 3. Kwestora.

3. Członków Kapituły wybiera i odwołuje Walne Zgromadzenie na kadencję zgodnie z §17.
4. Kapituła konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu.
5. Do kompetencji Kapituły należy:

 1. przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia,
 2. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 3. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
 4. zwoływania Walnego Zgromadzenia Członków,
 5. ustalanie wysokości wpisowego,
 6. organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
 7. składanie oświadczeń w zakresie spraw majątkowych Stowarzyszenia zarówno co do ich nabycia jak i zbycia pod dowolnym tytułem prawnym.

 §21

 Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie Członków.

 1. Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i jednego członka.
 2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
 • kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia,
 • składanie wniosków w przedmiocie absolutorium na Walnym Zgromadzeniu Członków,
 • występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków,
 • dokonywanie wyboru podmiotu mającego zbadać sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia zgodnie z przepisami o rachunkowości.

 §22

 Sąd Koleżeński składa się z trzech członków Stowarzyszenia nie będących członkami Kapituły ani Komisji Rewizyjnej.

 1. Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy rozpatrywanie każdego pisemnego wniosku członka Stowarzyszenia dotyczącego spraw Stowarzyszenia i jego członków poza wnioskami i skargami wniesionymi na władze Stowarzyszenia.
 2. Sąd zbiera się na pisemny wniosek członka Stowarzyszenia i ustosunkowuje się do jego wniosku w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc.
 3. Sąd zamyka postępowanie wydaniem orzeczenia, które podaje do wiadomości wszystkich członków.
 4. Stronom sporu przysługuje odwołanie od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego do najbliższego Walnego Zgromadzenia Członków.
 5. Orzeczenia Sądu zapadają w pełnym składzie.

 §23

W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia wymienionych w § 16 pkt. 2, 3 i 4 w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze ich kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

§24

I. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności oraz ofiarności publicznej.

 1. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Kapituła.
 2. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych jest upoważniony Kanclerz z drugim członkiem Kapituły.
 3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą wg ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach, Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

II. Podmiotem działalności wg PKD jest:

 • 92.3. Inna działalność artystyczna i rozrywkowa,
 • 92.31 .B działalność zespołów teatralnych i muzycznych,
 • 92.31 .C działalność filharmonii, orkiestr i chórów,
 • 92.31 .D działalność zespołów pieśni i tańca,
 • 92.31 .E działalność galerii i salonów wystawienniczych,
 • 92.31 .F działalność domów i ośrodków kultury,
 • 92.34.Z pozostała działalność rozrywkowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana,
 • 22.1 działalność wydawnicza,
 • 22.2 działalność poligraficzna,
 • 22.3 reprodukcja zapisanych nośników informacji,
 • 52.47.Z sprzedaż detaliczna książek, gazet, artykułów piśmiennych,
 • 52.63.Z pozostała sprzedaż detaliczna poza siecią sklepową
 • 51.70.A pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana,
 • 51.70.B pozostała sprzedaż hurtowa nie wyspecjalizowana,
 • 55. hotele i restauracje.

 §25

 Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.

 1. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
 2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Prawa o stowarzyszeniach.