Prof. dr hab. inż. Stanisław Adamczak

adamczakProf. dr hab. inż. Stanisław Adamczak ur. 25.10.1948 r. w Sandomierzu przy ulicy Fortecznej 6, syn Wincentego i Henryki Dynkowskiej, pochodzi z rodziny rzemieślniczo-kupieckiej. Uczęszczał do Szkoły Podstawowej nr 2 w Sandomierzu, a egzamin maturalny złożył w Collegium Gostomianum w Sandomierzu, szkole, której tradycje sięgają czterystu lat. Mieszkając w Sandomierzu był aktywnym sportowcem, członkiem Sekcji Lekkoatletycznej Klubu Sportowego "Wisła" Sandomierz, a w czasie studiów członkiem AZS Warszawa i w tej dziedzinie miał znaczące osiągnięcia. Po otrzymaniu świadectwa dojrzałości, nie mając jeszcze ukończonych osiemnastu lat, podjął studia dzienne na Wydziale Mechaniki Precyzyjnej Politechniki Warszawskiej, które ukończył w 1972 r. Tam otrzymał dyplom magistra inżyniera mechanika o specjalności przyrządy pomiarowe. W tym samym roku podjął pracę jako pracownik naukowo-dydaktyczny Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach, pracując kolejno na stanowisku asystenta stażysty, asystenta i starszego asystenta. Podsumowaniem jego asystenckiej pracy naukowej była praca doktorska pt. "Analiza niesymetrycznej trójpunktowej metody pomiaru odchyłek kołowości" obroniona w dniu 14.07.1977 r. przed Radą Wydziału Mechanicznego Politechniki Świętokrzyskiej. Decyzją tej Rady otrzymał stopień naukowy doktora nauk technicznych. Po tym awansie naukowym został powołany na stanowisko adiunkta, na którym pracował do 1995 r. Już jako pracownik naukowy dał się poznać jako dobry organizator o nieprzeciętnych zdolnościach menedżerskich. Z tego względu został w 1978 r. powołany na stanowisko kierownika zakładu, a w 1980 r. został wybrany zastępcą dyrektora Instytutu Technologii Specjalnych Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach. Funkcję tę pełnił do 1991 r. W trakcie pracy naukowej w latach osiemdziesiątych nawiązał naukowe kontakty z uczelniami i instytucjami badawczymi w Czechosłowacji, a w szczególności z Wyższą Szkołą Transportu i Łączności w Żylinie (obecnie Żyliński Uniwersytet) i Instytutem Łożysk Tocznych w Brnie, z którego w latach dziewięćdziesiątych wywiodła się prywatna firma "Mesing" zajmująca się produkcją przyrządów pomiarowych, głównie dla po-trzeb przemysłu maszynowego. Nawiązane kontakty przyczyniły się do tego, że decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej otrzymał zaoczny staż naukowy, realizowany w Żylińskim Uniwersytecie w Żylinie, ukierunkowany na uzyskanie wyższego stopnia naukowego. Podsumowaniem tego stażu była praca naukowa pt.: "Możliwości rozwoju odniesieniowych metod pomiaru odchyłek okrągłości", wydana w języku słowackim, a jej obszerne streszczenie opublikowano w języku niemieckim. Praca ta została obroniona w Słowackim Technicznym Uniwersytecie w Bratysławie przed czechosłowacką komisją państwową. Pozytywna decyzja tej komisji stała się podstawą nadania przez Żyliński Uniwersytet stopnia doktora nauk (DrSc), który na mocy umów międzynarodowych został przez Ministerstwo Edukacji Narodowej nostryfikowany w Polsce. Uzyskanie tego stopnia naukowego pozwoliło rektorowi Politechniki Świętokrzyskiej na powołanie go na uczelniane stanowisko profesora. Oprócz działalności naukowej i dydaktycznej w kraju realizował również dalszą współpracę naukową z Żylińskim Uniwersytetem, na którym w 1995 r. został powołany na stanowisko docenta. Rada Wydziału Mechanicznego tego uniwersytetu wszczęła dalsze postępowanie w celu uzyskania przez niego kolejnych tytułów naukowych. Podsumowaniem tej działalności było wręczenie na Królewskim Zamku w Bratysławie w dniu 12.12.1997 r. przez prezydenta Słowacji Michała Kovača tytułu profesora w dziedzinie Technologii Maszyn. Podsumowaniem wieloletniej współpracy ze słowackimi ośrodkami naukowymi było nadanie w dniu 28 marca 2003 roku honorowego tytułu Doktora Honoris Causa Technicznego Uniwersytetu w Koszycach.

Prof. Stanisław Adamczak utrzymywał ścisłe kontakty naukowe z Wydziałem Mechanicznym Politechniki Krakowskiej, czego efektem było wszczęcie przez ten wydział postępowania w celu nadania mu w Polsce tytułu profesora nauk technicznych. Tytuł ten otrzymał 7.12.1999 r. z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandra Kwaśniewskiego. Pracując w Politechnice Świętokrzyskiej od 1972 r. jako nauczyciel akademicki prowadzi działalność naukowo-dydaktyczną związaną z techniką pomiarową stosowaną w budowie maszyn i systemami zapewnienia jakości.

Wypromował około 100 absolwentów z tytułem magistra inżyniera i inżyniera, był również promotorem pięciu prac doktorskich, które zostały obronione w Politechnice Świętokrzyskiej, Politechnice Krakowskiej, Technicznym Uniwersytecie w Ostrawie, Technicznym Uniwersytecie w Koszycach i w Żylińskim Uniwersytecie w Żylinie. Jest autorem 115 publikacji prezentowanych w naukowych czasopismach krajowych i zagranicznych, a wyniki swoich prac przedstawił na około 103 konferencjach w kraju i za granicą. Konkretnym osiągnięciem projektów kierowanych przez profesora są liczne patenty, opracowania naukowo-techniczne i programy komputerowe, które zostały wdrożone w kilkunastu zakładach przemysłowych w kraju i za granicą (m.in. w Anglii, Szwajcarii, Czechach i Słowacji oraz w takich firmach jak: ABB, Timken, GEC, FŁT, NSK). Niektóre techniczne rozwiązania były prezentowane na międzynarodowych targach i wystawach, a jeden z systemów pomiarowych otrzymał w 1996 r. Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich. Prof. Stanisław Adamczak przebywał na licznych wielomiesięcznych stażach zagranicznych, między innymi w Zakładzie Techniki Pomiarowej i Analizy Wymiarów w Uniwersytecie Technicznym w Wiedniu, w Instytucie Łożysk Tocznych w Brnie i w Katedrze Inżynierii Produkcji Żylińskiego Uniwersytetu w Żylinie (Słowacja). Prowadzi wiele zajęć dydaktycznych, między innymi w Technicznym Uniwersytecie w Wiedniu i Koszycach, a realizowana działalność naukowa umożliwiła mu wypromowanie trzech doktorów nauk technicznych w kraju i za granicą. Jest także członkiem rad wydziałów mechanicznych na uniwersytetach w Żylinie, Ostrawie i Koszycach, a także wielu krajowych oraz zagranicznych organizacji, członkiem towarzystw naukowych i technicznych, między innymi członkiem Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej oraz przewodniczącym Sekcji Metrologii Inżynierii Jakości i Diagnostyki tego Komitetu, a także członkiem Komitetu Budowy Maszyn PAN oraz członkiem Sekcji Podstaw Technologii tego Komitetu, członkiem Sekcji T07D w Komitecie Badań Naukowych, prezydentem Polskiego Komitetu Międzynarodowej Organizacji DAAAM z siedzibą w Wiedniu, prezesem Sekcji Metrologii SIMP itp.

Z inspiracji profesora Stanisława Adamczaka w 1996 r. została powołana grupa inicjatywna do zorganizowania obchodów 400-lecia Collegium Gostomianum, przypadających w 2002 r. Grupa ta w 2000 r. została przekształcona w stowarzyszenie p.n. Komitet Obchodów 400-lecia Collegium Gostomianum w Sandomierzu. Na przewodniczącego powołano prof. Stanisława Adamczaka, który wraz z licznym gronem absolwentów Collegium przygotował program jubileuszu szkoły o bogatej historii i wielkich tradycjach. Natomiast na posiedzeniu w roku 2002 Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum i I Liceum Ogólnokształcącego "Confraternitas Gostomianum" powołało go na stanowisko kanclerza Kapituły tego stowarzyszenia.

Prof. Stanisław Adamczak był aktywnym członkiem sandomierskiego Hufca Związku Harcerstwa Polskiego, a jako instruktor tej organizacji pełnił funkcję komendanta wielu harcerskich obozów. Będąc pracownikiem naukowym Politechniki Świętokrzyskiej, organizował udział sandomierskich harcerzy w obozach w ramach "Operacji 1001-Frombork" i "Operacji Bieszczady 40". Obecnie jako instruktor ZHP kieruje i opiekuje się zespołem wokalno-instrumentalnym "Wołosatki", którego był założycielem w 1974 r.

Otrzymany tytuł profesorski umożliwił mu powołanie w 2000 r. Katedry Technologii Mechanicznej i Metrologii Politechniki Świętokrzyskiej, której został kierownikiem. 14 maja 2002 r. został wybrany przez Wydziałowe Kolegium Elektorskie na Dziekana Wydziału Mechatroniki i Budowy Maszyn Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach, a 27 kwietnia 2005 roku na następną kadencję.

Za swoje osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne otrzymał wiele nagród i wyróżnień, m.in.: Złoty Krzyż Zasługi, Nagrodę za Zasługi dla Oświaty, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Nagrodę Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, Nagrodę Funduszu Nauki i Kultury im. Stanisława Staszica, Złoty Medal z okazji 100-lecia Wydziału Mechanicznego Technicznego Uniwersytetu w Brnie, Nagrodę Prezydenta Miasta Kielc, Krzyż za Zasługi dla ZHP, odznakę "Zasłużony Bieszczadom" i odznakę "Honorowy Obywatel Fromborka".