Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum i I Liceum Ogólnokształcącego "Confraternitas Gostomianum" w Sandomierzu

baner nowy

Stowarzyszenie powstało w dniu 7 października 1990 roku podczas V Zjazdu Absolwentów Collegium Gostomianum. Jednym z inicjatorów jego powstania i pierwszym Kanclerzem Kapituły Stowarzyszenia był pan Zdzisław Trębski (matura 1954). Pierwsze posiedzenie prowadziła Pani Wanda Madejczyk (matura 1946) Prezes Klubu Miłośników Sandomierza w Warszawie.

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 07.04.1989 roku Prawo o stowarzyszeniach oraz uchwalonego statutu. Stowarzyszenie zarejestrowane jest w Krajowym Rejestrze Sądowym. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków, które zwołuje Kapituła co najmniej raz na 5 lat (zwyczajowo przyjęto, że odbywa się ono w drugi dzień Zjazdu Absolwentów). W okresach między zjazdami pracami Stowarzyszenia kieruje wybrana przez Walne Zgromadzenie Członków Kapituła. Pracami Kapituły kieruje Kanclerz przy pomocy Wicekanclerza i Kwestora.

Głównym celem Stowarzyszenia, zapisanym w statucie jest: „rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi I Liceum Ogólnokształcącego”.

W dniu 28 maja 1993 r. na posiedzeniu Kapituły Stowarzyszenia ustanowiono „Dyplom Matury”, przyznawany dla wyróżnienia i uhonorowania członków Stowarzyszenia, za działalność na rzecz szkoły i jej absolwentów. Począwszy od VIII Zjazdu Absolwentów w 2007 roku „Dyplom Matury” przyznawany jest członkom Stowarzyszenia z okazji 50-lecia matury. Warunkiem otrzymania wyróżnienia jest udział w Zjeździe Absolwentów lub pisemny wniosek w tej sprawie. Do 2021 roku uhonorowano tym wyróżnieniem 332 absolwentów.

Najbardziej spektakularnym wydarzeniem w dziejach szkoły był obchodzony  w 2002 roku jubileusz 400-lecia jej powstania. Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego Obchodów był ówczesny Kanclerz Kapituły Stowarzyszenia „Confraternitas Gostomianum” prof. Stanisław Adamczak, były rektor Politechniki Świętokrzyskiej. Uroczystości zgromadziły wielu znakomitych gości i były połączone z VII-ym Zjazdem Absolwentów, których przybyło do Sandomierza ponad tysiąc. Z okazji jubileuszu została wydana monografia „Collegium Gostomianum” zawierająca w czterech tomach historię szkoły, sylwetki nauczycieli i wychowanków, historię Stowarzyszenia i Komitetu Obchodów 400-lecia. Z okazji VIII-go Zjazdu Absolwentów został wydany uzupełniony i zaktualizowany tom czwarty, a w 2012 – suplement monografii.

Stowarzyszenie organizuje co 5 lat Zjazdy Absolwentów (najbliższy 8-9 października 2022 roku), prowadzi działalność wydawniczą, od 18 lat wydaje również kalendarz planszowy „Collegium Gostomianum”, członkowie Kapituły biorą udział w uroczystościach szkolnych, Stowarzyszenie funduje nagrody dla najlepszych absolwentów.

Na Walnym Zgromadzeniu Członków w dniu 22 lutego 2008 roku ustanowiono tytuł „Honorowy Kanclerz”, który jest przyznawany za szczególne zasługi w działalności Stowarzyszenia i uhonorowano wówczas tym tytułem następujące osoby:

  1. Zdzisława Trębskigo – współzałożyciela i pierwszego kanclerza,
  2. Barbarę Lisowską-Paterek – współzałożyciela i wieloletniego wicekanclerza,
  3. Stanisława Adamczaka – Przewodniczącego Komitetu Obchodów 400-lecia i wieloletniego kanclerza.

Na tym samym posiedzeniu wybrano nową  Kapitułę Stowarzyszenia, która później ukonstytuowała się w następującym składzie:

  1. Kanclerz Jerzy Sobieraj (matura 1978)
  2. Wicekanclerz Kazimierz Mucha (matura 1982)
  3. Wicekanclerz Janusz Sobolewski (matura 1978)
  4. Kwestor Wojciech Czerwiec (matura 1977)

Walne Zgromadzenie Członków w dniu 07.10.2012 roku przedłużyło kadencję kapituły w powyższym składzie o kolejne pięć lat, jednakże na zebraniu Kapituły w dniach 13-14 grudnia 2012 roku Kanclerz Jerzy Sobieraj i Wicekanclerz Kazimierz Mucha nieoczekiwanie złożyli pisemne rezygnacje ze sprawowanych funkcji. Pozostali członkowie Kapituły postanowili dokooptować zgodnie ze statutem stowarzyszenia nowego członka Grzegorza Łuczaka. W dniu 06.03.2013 roku Kapituła ukonstytuowała się w następującym składzie:

  1. Kanclerz Janusz Sobolewski
  2. Wicekanclerz Wojciech Czerwiec
  3. Kwestor Grzegorz Łuczak (matura 1981)

Na Walnym Zgromadzeniu Członków, które odbyło się 7 października 2017 roku podczas X Zjazdu Absolwentów dokooptowano do składu Kapituły nowych członków: prof. Stanisława Adamczaka (matura 1966) i Aleksandrę Stolę (matura 1974).

W 2013 roku z inicjatywy prof. A. Paszkowskiego Kapituła zorganizowała zbiórkę pieniężną wśród absolwentów, w wyniku której zakupiono wyposażenie pracowni informatycznej (szerzej na ten temat w zakładce Stowarzyszenie / Wychowankowie szkole).

Kapituła uruchomiła stronę internetową Stowarzyszenia, gdzie można znaleźć szczegółowe informacje dotyczące jego historii i obecnej działalności. Ma ona służyć lepszemu kontaktowi pomiędzy kapitułą a wychowankami naszej szkoły. Adres strony: www.confraternitas.pl. Twórcą i administratorem strony jest prof. Aleksander Paszkowski, który robi to społecznie. Ostatnio strona została zmodernizowana zarówno pod względem graficznym jak i merytorycznym.

Janusz Sobolewski
Kanclerz Kapituły