Stowarzyszenie

Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum i I Liceum Ogólnokształcącego "Confraternitas Gostomianum" w Sandomierzu


Stowarzyszenie powstało w dniu 7 października 1990 roku podczas V Zjazdu Absolwentów Collegium Gostomianum. Jednym z inicjatorów jego powstania i pierwszym Kanclerzem Kapituły Stowarzyszenia był Pan Zdzisław Trębski (matura 1954). Pierwsze posiedzenie prowadziła Pani Wanda Madejczyk (matura 1946) – Prezes Klubu Miłośników Sandomierza w Warszawie.

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 r. nr 20, poz. 104 z późn. zm.) oraz opracowanego i zatwierdzonego Statutu Stowarzyszenia. Stowarzyszenie zarejestrowane jest w Krajowym Rejestrze Sądowym. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków, które zwołuje Kapituła co najmniej jeden raz na pięć lat (zwyczajowo przyjęto, że jest to przy okazji Zjazdu Absolwentów). W okresach między zjazdami działalnością kieruje Kapituła Stowarzyszenia. Głównym celem Stowarzyszenia, zapisanym w Statucie jest rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi I Liceum Ogólnokształcącego w Sandomierzu.

W dniu 28 maja 1993 r. na posiedzeniu Kapituły Stowarzyszenia ustanowiono „Dyplom Matury”, przyznawany dla wyróżnienia i uhonorowania członków Stowarzyszenia za działalność na rzecz szkoły i jej absolwentów. Począwszy od VIII Zjazdu Absolwentów w 2007 roku „Dyplom Matury” przyznawany jest członkom Stowarzyszenia z okazji 50-lecia matury. Warunkiem otrzymania wyróżnienia jest udział w Zjeździe Absolwentów lub pisemny wniosek w tej sprawie. Do 2012 roku uhonorowano tym wyróżnieniem 202 absolwentów.

Najbardziej spektakularnym wydarzeniem w dziejach szkoły był obchodzony w 2002 roku jubileusz 400-lecia jej powstania. Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego Obchodów był ówczesny Kanclerz „Confraternitas Gostomianum” prof. Stanisław Adamczak, obecny rektor Politechniki Świętokrzyskiej. Uroczystości zgromadziły wielu znakomitych gości i były połączone z VII Zjazdem Absolwentów, których przybyło do Sandomierza ponad tysiąc. Z okazji jubileuszu została wydana monografia „Collegium Gostomianum” zawierająca w czterech tomach historię szkoły, sylwetki nauczycieli i wychowanków, historię Stowarzyszenia i Komitetu Obchodów 400-lecia. Z okazji VIII – go Zjazdu Absolwentów wydaliśmy uzupełniony tom czwarty, a w 2012 – suplement.

Stowarzyszenie organizuje co 5 lat Zjazdy Absolwentów (najbliższy w 2017 roku), prowadzi działalność wydawniczą, od 13 lat wydaje również kalendarz planszowy „Collegium Gostomianum”, członkowie Kapituły biorą udział w uroczystościach szkolnych, Stowarzyszenie funduje nagrody dla najlepszych absolwentów.

Na Walnym Zgromadzeniu Członków w dniu 22 lutego 2008 roku ustanowiono tytuł Honorowy Kanclerz, który jest przyznawany za szczególne zasługi w działalności Stowarzyszenia. Tytułem tym uhonorowano dotychczas następujące osoby:

  • Zdzisława Trębskiego - współzałożyciela i I Kanclerza Stowarzyszenia
  • Barbarę Lisowską-Paterek - współzałożyciela i wieloletniego Wicekanclerza (matura 1962)
  • Stanisława Adamczaka – Przewodniczącego Komitetu Obchodów 400-u lecia i Kanclerza.

Na tym samym zgromadzeniu została wybrana nowa Kapituła Stowarzyszenia na lata 2008–2012. W skład Kapituły weszli:

  • Jerzy Sobieraj (matura 1978) - Kanclerz
  • Janusz Sobolewski (matura 1978) - Wicekanclerz
  • Kazimierz Mucha (matura 1982) - Wicekanclerz
  • Wojciech Czerwiec (matura 1977) - Kwestor

Walne Zgromadzenie Członków w dniu 07.10.2012 roku przedłużyło kadencję kapituły w powyższym składzie o kolejne pięć lat, jednakże na zebraniu kapituły w dniach 13-14 grudnia 2012 roku Kanclerz Jerzy Sobieraj i Wicekanclerz Kazimierz Mucha nieoczekiwanie złożyli pisemne rezygnacje ze sprawowanych funkcji. Pozostali członkowie kapituły postanowili dokooptować zgodnie ze statutem stowarzyszenia nowego członka Grzegorza Łuczaka. W dniu 06.03.2012 roku kapituła ukonstytuowała się w następującym składzie:

  1. Kanclerz Janusz Sobolewski
  2. Wicekanclerz Wojciech Czerwiec
  3. Kwestor Grzegorz Łuczak (1981)

Kapituła Stowarzyszenia podjęła prace nad uruchomieniem strony internetowej, gdzie będzie można znaleźć szczegółowe informacje, dotyczące jego historii i obecnej działalności. Będzie ona służyć lepszemu kontaktowi pomiędzy wychowankami naszej szkoły. Adres strony: www.confraternitas.pl.

Print